[domum] [English]
[ubīnam terrārumst?]

EXSPECTĀTIŌ·SŌLIS·REDIENTIS

MĀR·ANNĪ·MDCCCCLXXXXVIIII


Mercurī diē Mārtiī tertiō

multō ante lūcem surrēxī ut Osloae āëroportum in tempore aduenīrem; quartum quartō annō iter in arcticās terrās factūrus eram. apud āëroportum autem nix dē caelō cecidit cumulābatque in terrā et ob ea nōnnūlla āëroplana ēuolāre nōn poterant. aliquamdiū exspectāuī tandemque in āëroplanum cōnscendere potuī; dum āëroplanum dēglaciātur curriculumque bis pūrgātur, ēuolātiōnem (idque satis diū!) dēnuō exspectāuī. dēnique in āëra uectus sum.

dēglaciātiō
[dēglaciātiō] 1999/3/3 09:38MET
35mm ; f/5,6 ; 1/125"
200ISO ; UV
60,99Kb
1211·1872
prope Lofoten
[Lofoten] 1999/3/3 11:13MET
24mm ; f/2,8 ; 1/4000"
200ISO ; UV
60,40Kb
1215·1886

breue post fuī super Noruēgiam septentriōnālem in caelō serēnō. terrae nūdae niue candidulae spectāculō frūctus sum. tum super mare altum glaciemque maris arcticī. quattuor hōrīs post ēuolātiōnem Osloēnsem īnsula illa Spitsbergēnsis ē marī et glaciē et nūbibus sub hebetī austrālī sōle appāruit. dē āëroplanō, breuī priusquam terram contigit, Vallem Vrsōrum uīdī, quam extrēmā hebdomade mē uīsūrum cōnstitueram. uallis apud mare, quod dīcitur Sinus Glaciālis, sita est; propter uentōs uērō ex oriente flantēs mare glaciē paene uacuom erat.

Vallis Vrsōrum
[Vallis Vrsōrum] 1999/3/3 13:37MET
50mm ; f/2 ; 1/2000"
200ISO ; UV
34,48Kb
1202·1859
casa XIII extrēma urbis
[domus XIII] 1999/3/8 09:52MET
24mm ; f/5,6 ; 1/125"
100ISO ; UV
45,24Kb
1872·1197

Longenniam caput īnsulae aduēnī, ubī habitant 1300 Noruēgī. pactus eram ut quemdam amīcum conuenīrem, quī mē domum suam hospitāliter inuītārat. conclāue eiius in casā urbis austrālissimā petīuī et ibi sarcinās meās posuī et in aedificium ūniuersitātis ubī studēbat iī ut eum uīserem.

in tēctō statiōnis aurōrālis
[statiō aurōrālis] 1999/3/3 17:38MET
24mm ; f/2,8 ; 1/4"
200ISO ; UV
31,19Kb
1841·1188

statiō aurōrālis in Valle Aduentūs
[statiō aurōrālis] 1999/3/3 18:04MET
24mm ; f/2,8 ; 1"
200ISO ; UV
27,19Kb
1868·1197

ūniuersitātem, quam anteā tantum breuiter uīderam, mihi mōnstrāuit. deinde cum quōdam doctōre Russicō ad statiōnem aurōrālem in Valle Aduentūs sitam adiimus et statiōnem īnstrūmentaque studiōsē īnspexī.

uesperī iterum conuēnimus domī illīus Russī, ubī festulum habuimus priusquam caupōnam petīuimus. ad multam noctem in caupōnā mānsimus, iūcundum tempus ēgimus.

nox clāra fuit; lūna montēs caelumque illūstrāuit. facere nōn potuī quīn māchinam phōtographicam in noctem ferrem ut hanc lūcem in pelliculā imprimerem.

lūmen lūnae
[lūmen lūnae] 1999/3/4 03:22MET
24mm ; f/2,8 ; 27"
200ISO ; UV
33,39Kb
1872·1202

Vallis Longennia
[Vallis Longennia] 1999/3/4 03:22MET
24mm ; f/2,8 ; 20"
200ISO ; UV
32,44Kb
1890·1224
Iouis diē Mārtiī quartō

postrīdiē quom experrēctus essem, caelum serēnum mē in montēs uocāuit; temperātūra circiter -15 gradūs Celsiānōs ualuit et uentus leuiter flāuit, uēlōcitāte 5 - 10 m/s. haut nimis frīgidum. sōl ortus erat, at in hōc locō septentriōnālissimō, modo 1300 chīliometra ā polō arcticō, radiī sōlis nōndum uallīs penetrāre potuit. montem Nordenskiöld, altitūdine 1050 metra suprā lībram maris, ascendere uoluī ut sōlem spectāre possem. Glaciem Longenniam ascendī. īn summā glaciē, ubī aliīs nartātōribus, quī hūc autocīnētīs uēnerant, obuiam uēnī, decem tantum metrīs in umbrā stābam, sed ad summum montem perrēxī. mox ita arduos factus est ascēnsus ut timērem nē tūtē dēscendere possem. igitur dē monte dēscendī summō nōn attāctō. id autem temporis, quom ad summam glaciem reuēnissem ubī uix in umbrā steteram, sōl locum relīquerat. ergō eō diē nūllum sōlem uīdī.

summā mōle glaciātā
[summā mōle glaciātā] 1999/3/4 13:16MET
24mm ; f/2,8 ; 1/500"
64ISO ; UV
46,79Kb
1881·1206
nartātōrēs apud summam mōlem glaciātam
[nartātōrēs] 1999/3/4 13:22MET
200mm ; f/5,6 ; 1/250"
64ISO ; UV
55,05Kb
1211·1877
dēspectus in Vallem Longenniam
[Vallis Longennia] 1999/3/4 13:43MET
200mm ; f/5,6 ; 1/250"
64ISO ; UV
58,12Kb
1206·1877
dēspectus in montēs
[dēspectus] 1999/3/4 13:50MET
24mm ; f/5,6 ; 1/250"
64ISO ; UV
28,33Kb
1870·918
in introitū cauernārum
[in introitū] 1999/3/4 20:39MET
24mm ; f/2,8 ; 1"
64ISO
37,25Kb
1877·1211
in cauernā glaciēī
Hans-Patrick Kuss
[in cauernā] 1999/3/4 20:50MET
24mm ; f/2,8 ; 1"
64ISO
43,08Kb
1877·1197
in cauernā glaciēī
[in cauernā] 1999/3/4 21:27MET
24mm ; f/2,8 ; 6"
64ISO
28,19Kb
1845·1202

uesperī iterum Glaciem Longenniam ascendī ut cauernās sub superficiē mōlis glaciātae cum aliquot studiōsīs ūniuersitātis explōrārem. sub superficiē sunt cauernae aestāte aquā creātae. omnī annō nouae sunt. labyrinthus mīrābilis est.

suprā superficiem aurōra boreālis per caelum errābat. quasi columnae caelestēs colōre uiridēs super terram austrālem stābant, tum immōbilēs tum mōbilēs sīcut aulaea uentō trepidant. dēscendēns mē ualdē piguit quod pelliculam tardam, quae hanc lūcem hebetem imprimere nōn potest, in māchinā phōtographicā posueram.

ad multam noctem aurōrae boreālēs per caelum errārant.

Veneris diē Mārtiī quīntō

diēs posterus etiam pulchrior illūxit caelō serēnō, temperātūrā -20 graduom ac uentō lēnissimō. eō diē pactī sumus ut nōnnūllī studiōsōrum ūniuersitātis et ego in quamdam casulam in Valle Vrsōrum proficīscerēmur. pars nostrum secundum lītus et per āëroportum iimus, duo Montem Aequom trānsiērunt. in itinere, simul atque aduesperāuit, tempestās uersāta est; subitō procella ex oriente perflāre incēpit repentéque āēr plēnus niuis ad lībram flantis fuit. dīcī nōn potuit utrum nix dē caelō an dē montibus ceciderit. multa nox erat et caelum lūmine lūnae carēns obnūbilātum erat et longē ā lūce urbis fuimus; māximās iimus per tenebrās.

quom ad casulam uēnissēmus temperātūram -7 gradūs mēnsī sumus extrā casulam, at -15 gradūs intrā casulam; sānē caelum breue tempore uersātum erat. mox autem casula focō incaluit et cēna parāta est. illī, quī Montem Aequom trānsierant, sub mediam noctem uēnērunt. quīdam hōrum ē calamitāte aegerrimē seruātus erat; in tenebrīs nartāns sex metra per āëra cecidit dē rūpe niuium īn summō clīuō ualdē arduō 400 metra suprā īmum uallis. peropportūnē accidit ut sānus ē calamitāte sēsē ipse seruāret. hunc, inquit alter tūtus in casulā, dēscēnsum in lūce sōlis facere nūllō modō audērem. rēcte dīxit; in lūce diēī posterī locum uīdimus et omnēs horruimus.

tōtam noctem bene cēnāuimus, bibimus ac collocūtī sumus.

Longennia
[Vrbs Longyearis] 1999/3/5 09:56MET
24mm ; f/2,8 ; 1/60"
64ISO ; UV
52,77Kb
1868·1202

in aulā ūniuersitātis
[aula ūniuersitatis] 1999/3/5 16:45MET
24mm ; f/2,8 ; 1/15"
200ISO ; 80C
59,84Kb
1872·1224
cēna in casulā studiōsōrum
Rupert Krapp, Morten (tergō uersō),
Jonathan, Maria, Jens Larsen
[cēna] 1999/3/5 22:17MET
24mm ; f/2,8 ; 1"
200ISO ; 80C
55,49Kb
1872·1224
casula studiōsōrum in Valle Vrsōrum
[casula studiōsōrum] 1999/3/6 02:15MET
24mm ; f/2,8 ; 60"
200ISO
34,51Kb
1836·1206
cāsus dē rūpe niuium
Knut Høyland
[cāsus] 1999/3/6 16:48MET
24mm ; f/2,8 ; 1/125"
200ISO ; UV
27,75Kb
1868·1202

Saturnī diē Mārtiī sextō
trāns Sinum Glaciālem
[Sinus Glaciālis] 1999/3/6 11:07MET
24mm ; f/5,6 ; 1/250"
200ISO ; UV
30,41Kb
1863·1206

casula prope Sinum Glaciālem sita est. in lūce diēī posterī magna pars huiius maris uidērī potuit. mare etiamtum propter uentum ex oriente flantem glaciē paene uacuom erat. trāns mare montēs niuōsī longē lātēque uidērī potuērunt ac dē hīs mōlēs glaciātae in mare immōtē fluentēs.

longē trāns Sinum Glaciālem
[Sinus Glaciālis] 1999/3/6 11:22MET
500mm ; f/8 ; 1/125"
200ISO ; UV
43,04Kb
1872·1197
prandium
[prandium] 1999/3/6 12:06MET
24mm ; f/2,8 ; 1/4"
200ISO ; 80C
54,17Kb
1868·1211

aliquamdiū tēlescopiō dē quōdam colle mare dēspectāuī ut quidquam animal cōnspicerem, sī quod (tāle scīlicet ut ursus maritimus) esset inter glaciem maris. hīc haut rāra sunt. at nūllum uīdī.

ego
[ego] 1999/3/6 12:50MET
135mm ; f/32 ; 1/15"
200ISO ; UV
41,36Kb
1881·1206

quartā hōrā post merīdiem ultimī nostrum casulam relīquimus; pars nostrum cōnstitueram ut per Montem Aequom Longenniam redīrēmus. saccō grauī (nimis īnstrumentī phōtographicī portāueram!) multī sūdōris fuit mihi ascēnsus; dīcerem mē bis ascendisse, arduos enim fuit ascēnsus et nix tam dūra ut eam calcāre nequīrem quōminus lāberer - identidem lāpsus sum. quom summum montem attigissēmus, sūdōre sīc maduī ut uestīmenta mūtāre debērem. capite nūdātō statim capillus glaciātus est; sed post breue frīgoris spatium lāneīs uestīmentīs āridīs molliter calefactus sum.

summī montis aequor trānsiimus. satis niuis ibi fuit; interdum pondus noster ā niue portātus est, interdum pedēs niuem perrūpērunt. tandem per Vallem Trānsuersam in lūce cȳaneā sōlis occāsī Longenniam aduēnimus.

atque egometipssimus
[ego] 1999/3/6 12:59MET
135mm ; f/5,6 ; 1/250"
200ISO ; UV
74,00Kb
1206·1868
lītus Sinūs Glaciālis
[lītus Sinūs Galciālis] 1999/3/6 13:09MET
24mm ; f/16 ; 1/60"
200ISO ; UV
44,81Kb
1868·1206
uestīmentī aliquid āridī mēcum tuleram
[sūdō] 1999/3/6 16:55MET
24mm ; f/4 ; 1/125"
200ISO ; UV
46,17Kb
1872·1202
summa Vallis Trānsuersa
[Vallis Trānuersa] 1999/3/6 19:10MET
24mm ; f/2,8 ; 1"
200ISO ; UV
41,48Kb
1868·1206
Sōlis diē Mārtiī septimō
Purushotham Kanuganti "Vttam"
[Vttam] 1999/3/7 12:43MET
24mm ; f/5,6 ; 1/125"
100ISO ; UV
42,15Kb
1202·1836

diēs requiēscendī. sed tempus ad nartandum fuit. dēmīrātus eram mē hōc omnium terrārum in locō quoidam Indō obiuam uenisse. studiōsus in ūniuersitāte erat. ego nuper in India fueram multaque dē Indiā collocūtī sumus. cupiēbat ille Indus nōmine Vttam nartāre discere, et igitur cōnstituimus ut eō diē nartārēmus. īmam partem Glaciēī Longenniae ascendimus, et sānē satis bene nartāuit, quamuīs nartāre numquam anteā cōnātus esset! at dēscēnsus illī uērē mīrābiliter labōriōsus fuit.

Lūnae diē Mārtiī octāuō

Longenniae est nox diēs continuōs centum sēdecim, sed ob montēs, quī urbem circumstant, sōl uidērī nōn potest ante diem octāuom mēnsis Mārtiī post quīnque mēnsēs nūllō ortū. eō diē prīmī radiī sōlis quemdam in urbe locum attingit, ubī puerulī urbis congrediuntur cantantque, et sīc incipient diēs festī sōlis.

Longennia
[Longennia] 1999/3/8 10:03MET
135mm ; f/5,6 ; 1/125"
100ISO ; UV
64,71Kb

1854·1211
in exspectātiōne sōlis
[exspectātiō] 1999/3/8 12:19MET
24mm ; f/8 ; 1/125"
100ISO ; UV
77,50Kb

1854·1211

tempus mihi fuit ad initium diērum festōrum obeundum priusquam urbem āëroplanō relīquī. etiam relātōrēs tēleuīsificī huic redituī sōlis interfuērunt et uesperī omnia in tēleuīsiōne iterum spectāuī. sexāgintā ferē minūtās post merīdiem sōl appāruit et in āëroportum abiī.

relātiō tēleuīsifica
[relātiō tēleuīsifica] 1999/3/8 12:21MET
24mm ; f/8 ; 1/125"
100ISO ; UV
53,72Kb

1206·1854

domum uesperī aduēnī. Osloae mē absente multum nīnxit. permultum. ubīque fuērunt tantae mōlēs niuium; ūnā septimānā tōtum metrum niuis cāsum est.

scālae ualētūdinārī prīstini
[scālae] 1999/3/8 12:17MET
24mm ; f/5,6 ; 1/250"
100ISO ; UV
57,10Kb

1859·1211

puerulī
[puerulī] 1999/3/8 12:34MET
135mm ; f/5,6 ; 1/60"
100ISO ; UV
96,00Kb

1868·1197
sōl reditūrus
[sōl reditūrus] 1999/3/8 12:17MET
34mm ; f/5,6 ; 1/250"
100ISO ; UV
53,84Kb

1850·1211

cantor Jan Eggum
[Eggum] 1999/3/8 12:36MET
135mm ; f/4 ; 1/125"
100ISO ; UV
65,34Kb

1202·1868
congrediuntur
[congrediuntur] 1999/3/8 12:29MET
50mm ; f/8 ; 1/60"
100ISO ; UV
65,94Kb

1868·1211

sōl reditūrus!
[sōl reditūrus] 1999/3/8 12:37MET
135mm ; f/5,6 ; 1/250"
100ISO ; UV
38,39Kb

1211·1863
dabam 20. Mār. 1999.


īnsula Spitsbergēnsis

īnsula
Spitsbergēnsis
atque
īnsulae obiectae

annō 2000: expedītiō in īnsulās Spitsbergēnsēs

nārrātiō quae sex partēs habet dē quādam nāuigātiōne in nāuī Sūlā Tromsoēnsī per Bernardī Mare in terrās septentriōnālēs Spitsbergēnsēs. lege hīc dē marī, terrīs atque huiius itineris mīrīs casibus.
ad nārrātiōnem.
dabam 13. Nou. 2000

Cornufretum
annō 1998: dīlūculum arcticum

diē Februāriī ūndecimō in urbem prīncipālem īnsulae Spitsbergēnsis prōuectus sum. adhūc in cursū hiemis tenebrae polārēs urbem tenēbant; ēleuābātur autem sōl in diēs propius propiusque horīzontem, et ultimō huiius mānsiōnis diē prīmī radiī sōlis summōs montēs breuiter attigunt.
ad nārrātiōnem.
dabam 26. Feb. 1998

dīlūculum
annō 1997: nāuigātiō in Īnsulam Vrsōrum

aestāte huiius annī interfuī in nāuigātiōne ad īnsulam Spitsbergēnsem. post nōnnūllōs uērō labōrēs ad Īnsulam Vrsōrum apud fīnem occidentālem Bernardī Mare sitam aduēnimus, ubī ob difficultātēs quae nōbīs fuerant dēcrēuimus ut in hāc īnsulā parumper manērēmus et deinde in Noruēgiam redīrēmus.
ad nārrātiōnem.
dabam 7. Aug. 1997

Īnsula Vrsōrum
annō 1996: nox polāris

mēnse Decembrī prīmum iter Spitsbergēnse fēcī. terra uērē mīrābilis ac tenebrōsa mihi ostenta est, nam sub brumā sōl ultrā duodecimum gradum īnfrā horīzontem nōn ēleuātur, et frīgus procellāsque arcticās passus sum.
ad nārrātiōnem.
dabam 21. Apr. 1997

nox polāris

Steinar Midtskogen