[domum] [English]
[ubīnam terrārumst?]

DĪLVCVLVM·ARCTICVM

FEB·ANNĪ·MDCCCCLXXXXVIII


Mercurī diē Februāriī ūndecimō

āëroplanum, in quod in urbe Noruēgiānā Tromsoeā impositus sum ūnā ante hōrā, suprā Īnsulam Vrsōrum, 74°30' ad boream et 19°00' ad orientem sitam, uolat. aestātem recordor superiōrem, quom nōs nāuī uēliferā idem iter paruō somnō quattuor diēs facerēmus. magnōs post labōrēs hūc uēnimus; quamquam eā mente erāmus ut ad īnsulam Spitsbergen nāuigārēmus, eō quidem nunc prōgredior, tamen ante īnsulam illam terga conuertimus. tunc memoriā itineris in Vrbem Longenniam Spitsbergēnsem quod decembrī fēceram īn septentriōnēs ductus sum, nunc in culmine orbis duplā inclīnātiōne animī ōtiō per paucōs diēs nouōs fruī exspectō. iam simul lūna plēna inter septentriōnēs et orientem ē nūbibus oritur, simul perfectā ferē oppositiōne occidit sōl inter meridiem et occidentem, tamquam pilae duae in lūdō quōdam caelestī. hōrās īnspiciō. 14:00. igitur in noctem polārem intrāuī.

lūnae plēnae ortus
[lūnae plēnae ortus] 1998/2/11 14:05MET
105mm ; f/3,5 ; 1/60"
200ISO
18,02Kb
nix āëra obscūrat
[hiems] 1998/2/11 18:00MET
35mm ; f/8 ; 6"
200ISO
95,90Kb

uentus uehemēns ante
aedīs scholārīs urbis
[hiems] 1998/2/14 20:50MET
50mm ; f/1,4 ; 1/8"
200ISO
80,19Kb

hōrā tertiā post meridiem autoraeda ad Vrbem Longenniam, quam 1200 Noruēgēnsēs incolunt, 1300 tantum chīliometra ā polō septentrionālī sitam, mē addūcit. iam nox polāris mēnsēs propemodum quattuor habet, paucīs autem diēbus sōl oriētur. nunc dēmum hanc sōlitūdinem lūce, sīue potius dīlūculō, uideō. ultrā sinum niuālem Mōns Hiorth ēminet; prīmum recordor diem, quem hīc ēgī; multō māne aduēnī, illeque diēs december tam tenebrōsus fuit, ut tōtus prius trānsierat quam montem, quī nunc ignōrārī nōn possit, lūce lūnae dīmidiae orientis cōnspicerem. lūx montēs niuālīs colōre cȳaneō ac frīgidō pingit; nempe haec est, quod nōmen Noruēgiānum Svalbard significat, terra ōrārum frīgidārum.

paucīs hōrīs post urbs in tālīs tenebrās lente mergit atque illō diē decembrī fuēre. ut hieme solet, hās terrās gelidās perflant uentī; tantās niuīs 100 pedēs ad caelum ruont ut āēr obscūrētur. uērum tamen āēr nunc nōn tālis est quī uentō meam faciem ambūrat, frīgōre circiter -8 graduom Celsiānōrum, multō calidior quam gelū uentōsum quod hīc antea dūrāuī. prīmō uespere labōribus parcō, per urbem sōlum spatior, nam iam duōs diēs febrim habeo; lassus sum. febrim 38,3 graduom mētior et cubitum eō.

Iouis diē Februāriī duodecimō

febrīculam tantum habeō et melius ualeo; spēs salūtis mē tenet. tempestās permanet, nūbilat et nix inter angulōs aedificātiōnum properat. mē ad nartatiōnem parō; sarcina īnstrūmentis phōtographicīs grauēscat, idcircō frīgōris, quod uentīs additīs sīcut -30 gradūs ualet, obseruāns mē quam expedissimē uestiō. mauser sclopētum īnsuper mē grauat; nam, ut clāmant istī libellī apud āëroportum, īn sōlitūdinibus uagantī arma suntō; nūper ursus maritimus (uel polāris) uīsus est apud āëroportum, ē partibus suburbānīs uestīgiōrum nūntiī uēnērunt, ūnus quidem in oppidō Nouā Ālesundiā occīsus est et aliī oppidum uexābant, tandem in Īnsulā Vrsōrum decem ursī hīs diēbus incolās tenent; ita haec ēuenta īn sermōne hominum uersantur.

ad iter parātus
[ego] 1998/2/12 11:55MET
50mm ; f/5,6 ; 1/15"
200ISO
51,84Kb
lūna aurōráque trāns nebulam fulgent
[lūna] 1998/2/12 22:35MET
50mm ; f/2 ; 4"
200ISO
87,58Kb

Glaciem Longenniānam ascendō. sūdō. uentī prōgressum enim plūs impedunt quam mē frīgefactant. glaciēs mē 1500 pedēs suprā mare fert, ubi in nihilum album intrō. nebulā et niue ruente omnis fōrma terrae dētersa est, undique uersus nihil uideō, terra caelō similis est, est nūlla rēs in quam oculōs possum conicere, oculī flūctuantur, ego uertīgine titubō; interdum petram uel umbram niuium obscūram cōnspiciō, uērum oculōs tamen in eās conicere nōn possum quīn modo maculae īnstābilēs esse uideantur. tandem dēspērō reuertōque; nempe nūlla est caussa, sī nihil uidēre potuero, quōr pergam, et iam uesperāscit. amplius quattuor hōrīs quīndecim tantum chīliometra prōgressus sum.

noctū disserēnāscit lūnaque plēna trāns nebulam dīlūtam obscūre fulget. paucās minūtās clāra aurōra boreālis per caelum austrāle celerrimē errat.

Veneris diē Februāriī tertiō decimō

febrī cāreō, caelum īnstābile est. interdum autem maxima pars serēna est tempestātemque, dum diēs dīlūcēscat, mītiōrem fierī exīstimō. antequam domō abiī, tabulās fēcī, quae quōsdam fulgōrēs caelī praedīcunt. tālis fulgor paucīs secundīs in caelō manet et sescentiēs tantō fulgēre potest quam clārissimus Sīrius; caussa hōrum phaenomenōrum est in lūce sōlis, quae ā pannellis sōlāribus satellitum artificiōsōrum, quī Īridium appellantur, repercutitur. tempore 16:45:12 fulgor huiiusmodī appārēbit, quem phōtographicē reddere uolō. Montem Aequī (Platåfjellet) ascendō, ubi est dēspectus in uīcīniās urbis. lūcem magnificam cȳaneam colōre in hōrās fuscantem urbemque circumuēlantem sub caelō paene serēnō cōnspiciō. īnstrūmenta phōtographica apparō, et, dum uentus tripode ualdē sībilat, nōnnūllās imāginēs faciō; tantus uentus, quoi tergum uertō, nunc est, ut īnstrūmenta manibus firmē contineam nē omnia statim ruontur.

nūbilāre coepit paullō antequam satelles appāret, sed nūbēs dīlūtae sunt, ita satelles trāns nūbīs fulgēbit. phōtomachinam accommodō et fulgōrem exspectō. nōnnūllōs satellitēs uideō, at tamen clārissimum quem exspectō nōn uideō.

lūx cȳanea
[lia] 1998/2/13 14:55MET
50mm ; f/1,4 ; 1/30"
200ISO
95,62Kb

vesperāscit
[portus] 1998/2/13 15:35MET
50mm ; f/1,4 ; 1/4"
200ISO
127,26Kb
amplius uesperāscit
[Mōns Operae] 1998/2/13 15:40MET
50mm ; f/1,4 ; 1/4"
200ISO
93,15Kb

1600·1095
mox nox
[lia] 1998/2/13 16:55MET
50mm ; f/1,4 ; 4"
200ISO
95,62Kb

Saturnī diē Februāriī quartō decimō

iam dīlūcēscit nartāsque pedibus aptō. nūllum montem hodiē ascendam, ita in nebulā nōn errābō; in Vallem Aduentūs ineō sub caelō īnstābilī, nunc nūbilō, nunc serēnō, uentī autem lēnius agunt. ego quom decembrī hīc essem, iugō canum trāns niuem uectus sum; sub caelō diurnō stēllātō aurōreōque magnifica fuit experientia. post paucās hōrās in urbem redeō ut ad cōnstitūtum temperī ueniam. mihi uacat alterum satellitem prōspicere, sed nē ille quidem appāret.

āëroportus prīstinus in Valle Aduentūs
[āëroportus] 1998/2/14 12:05MET
50mm ; f/1,4 ; 1/500"
200ISO
111,54Kb
introitū labyrinthī
[cauerna] 1998/2/14 17:05MET
35mm
200ISO
59,65Kb

cōnstituī ut cauernās Glaciēī Longenniānae cum septem hominibus explōrem. hae cauernae aestāte aquā creatae sunt, itaque quotannīs mūtātae sunt. in labyrinthum glaciēī rēpimus; alius uērō atque nouos mundus est.

in glaciē
[cauerna] 1998/2/14 17:15MET
50mm ; f/1,4 ; 3"
200ISO
93,25Kb

ad alteram cauernam
explōrandam abimus
[cauerna] 1998/2/14 17:25MET
50mm ; f/1,4 ; 4"
200ISO
95,23Kb
Sōlis diē Februāriī quintō decimō

diēs mihi ultimam occātiōnem nartīs itineris faciendī dat, sed tempestās turbida est; ningit iamque nix acriter ruitur. Glaciem Laurentī (Larsbreen) bonā spē ascendō. prīmum paullum uideō, tum nihil.

undique omnia quae uidērī potuerunt...
[uisus] 1998/2/15 11:40MET
35mm
200ISO
13,57Kb

īn summā glaciē uīsus pessimus fit; interdum petrās et aliās rēs trāns niuem ruentem uix cōnspiciō mēque nihil, quod amplius absit 25 ferē metra, uidērī posse exīstimō.

bonus uīsus
[Glaciēs Laurentī] 1998/2/15 11:00MET
35mm
200ISO
132,63Kb

peiior uīsus
[Glaciēs Laurentī] 1998/2/15 11:30MET
35mm
200ISO
39,26Kb
tempus requiēscendī
[sarcophagus] 1998/2/15 12:05MET
35mm
200ISO
117,24Kb
breuī tempore urbs ē nebulā appāret
[sarcophagus] 1998/2/15 12:05MET
35mm
200ISO
101,90Kb
summō Monte Sarcophagō
[sarcophagus] 1998/2/15 12:15MET
50mm ; f/4 ; 1/60"
200ISO
27,63Kb

cursum ad Montem Sarcophagum (Kistefjellet) aduertō; forsitan est īn summō monte dēspectus in urbem. praeter iugum montis pergō, utrimque nihil ē nebulā appāret. ad summum adueniō; sī caelum serēnum fuisset, urbem ante rādicem montis uīdissem; nunc quidem urbem uix cōnspiciō. requiēscō et prandium glaciāle edō. subitō disserēnāscit, urbem uideō īnstrūmentaque phōtographica prōferō. breuī tempore autem nūbilātur, tum ē oriente procellae tam uehementēs mē adoriuntur ut timeam nē nōn īnstrūmenta possim continēre. iterum dēspērō, meās rēs colligō et per glaciem dēscendō.

īnfera glaciēs ardua est, et nartīs dēscendere nōn audeō; eās igitur ē pedibus exuō. deorsum per glaciem cautē lābor, at breuī effrēnātē cadō. attat! fūgit mihi narta! tumultū eam perdidī ego miser; nunc in cauom glaciēī contendit, apud marginem cauī parumper īnsistit, tum, heu, in profundum ēuānēscit. ast ego, ut ita dīcam, nartam prō mē uendidī. nūllā nartae recipiendae spē marginem appropinquō ut eam quaeram, et, mīrābile dictū, nartam in cauō iacentem uideō. paene sine difficultāte in cauom dēscendō, nartam perditam colligō et ascendō.

uespere eiiusdem diēī disserēnāscit. alterum satellitem obseruāre spērō; tempore 19:03:58 appārābit quīngentiēsque tantō fulgēbit quam Sīrius clārissimus. īnstrūmenta phōtographica in lītore maris apparō, illum autem nōn uideō.

tamen ūnum, quī in tabulīs nōn inuenitur, hodiē uīdī. notam scrīpsī: tempus: 15:58, azimuth: 290° (+/-20°), ēleuātiō: 18° (+/-4°), magnitūdō: -5 (+/-1).

at enim gaudeō quod tempestās nunc ēgregia est; mediā in urbe stō; quot stēllae! hīc uiam lacteam ac stēllās magnitūdine quīntā uideō. in uerticem ferē stēlla polāris micat, in meridiem Ōriōnem uideō, in boream Herculem. nōnnūllās imāginēs phōtographicās faciō, quae stēllōs magnitūdine nōnā imāginant.

hodiē duo ursī, ut postea cognōuī, per glaciem maris ante urbem errārunt.

Mōns Aequī
[Vallis Longennia] 1998/2/15 19:20MET
50mm ; f/1,4 ; 4"
200ISO
99,50Kb
Ōriōn meridiālis
[Ōriōn] 1998/2/15 20:00MET
50mm ; f/1,4 ; 2"
200ISO
70,52Kb
dēuersōrium Funken
[Funken] 1998/2/15 20:10MET
50mm ; f/1,4 ; 4"
200ISO
76,96Kb
stēllae magnitūdine nōnā
Ōriōn post montem
[stēllae] 1998/2/15 20:15MET
50mm ; f/1,4 ; 20"
200ISO
84,10Kb
Lūnae diē Februāriī sextō decimō

hōrā secundā post meridiem in Noruēgiam prōficīscar. nunc dēmum diē quīntō prīmam lūcem ūnā hōrā prius uenīre et tenebrās ūnā hōrā post animaduertō. hōrā octāuā post mediam noctem quāle caelum hodiē sit intelligō; intrā hōram tālis est lūx ut ego paene exanimer. perfectē disserēnat, flātum clementem sentiō; quamquam temperātūra subter -20°C lāpsa est, hunc calidum esse sentiō. capite manibusque nūdīs ambulō et gaudeō. mē piget hunc locum relinquere!

perēgregia
[ēgregia] 1998/2/16 08:20MET
50mm ; f/1,4 ; 1/8"
200ISO
101,71Kb

1600·1089
reditus sōlis!
Mōns Nordenskiöld
[sōl] 1998/2/16 11:55MET
105mm ; f/3,5 ; 1/30"
200ISO
112,43Kb

hic quidem diēs magicus hercle fiet. nam Februāriī 16. est prīmus diēs annī quandō sōl radiīs suīs summōs montēs tangat. summum aliquoiius montis ascendere ualdē cupiō, sed nōn uacō excursiōnī. tamen montem metallī II, quamquam minor est quam quem possint attingere radiī, ascendō et illud tempus magicum exspectō. meridiē sōl summōs montēs colōre sanguineō pingit, sīcut ego anteā animō fīnxī. eu hercle!

annī prīmus sōl
Mōns Hiorth
[sōl] 1998/2/16 12:00MET
105mm ; f/3,5 ; 1/30"
200ISO
106,65Kb

duās post hōrās iterum lūx colōre cȳaneō diem inuoluat. ultimās imāginēs huiius terrae mīrābilis ex āëroplanō faciō.

mox atrōx tempestās urbem adoritur: nūllō āëris calefactū procellae uēlōcitāte apud āëroportum 36m/s mētiuntur. oiei!

domī ego caussam quōr satellitēs nōn uīderim inueniō; ratiōnēs enim orbitārum obsolētae erant. recentiōrēs id cōnfirmant; per illās phaenomenon ūnum quod obseruāuī inuenitur: tempus 15:57:41, azimuth: 270°, ēleuātiō: 21°, magnitūdō: -6,0.

Vallis Adventūs, Mōns Operae
Vallis Prīma, Vallis Secunda
[Vallis Aduentūs] 1998/2/16 15:15MET
50mm ; f/1,4 ; 1/30"
200ISO
87,51Kb
Svea metallum
[Svea] 1998/2/16 15:18MET
50mm ; f/1,4 ; 1/30"
200ISO
94,53Kb
dabam 26. Feb. 1998.


Svalbard

īnsula
Spitsbergēnsis
atque
īnsulae obiectae

annō 2000: expedītiō in īnsulās Spitsbergēnsēs

nārrātiō quae sex partēs habet dē quādam nāuigātiōne in nāuī Sūlā Tromsoēnsī per Bernardī Mare in terrās septentriōnālēs Spitsbergēnsēs. lege hīc dē marī, terrīs atque huiius itineris mīrīs casibus.
ad nārrātiōnem.
dabam 13. Nou. 2000

Cornufretum
annō 1999: exspectātiō sōlis redientis

Mārtiī diē octāuō radiōs sōlis, prīmōs annī, Vrbem Longenniam attingentēs uīdī. eō diē puerulī urbis congrediuntur quōdam in urbe locō, ubī sōl oriēns post quīnque mēnsēs nūllō ortū merīdiē uidērī potest et hīc incipiunt diēs festī sōlis.
ad nārrātiōnem.
dabam 20. Mār. 1999

sōl rediēns
annō 1997: nāuigātiō in Īnsulam Vrsōrum

aestāte huiius annī interfuī in nāuigātiōne ad īnsulam Spitsbergēnsem. post nōnnūllōs uērō labōrēs ad Īnsulam Vrsōrum apud fīnem occidentālem Bernardī Mare sitam aduēnimus, ubi ob difficultātēs quae nōbīs fuerant dēcrēuimus ut in hāc īnsulā parumper manērēmus et deinde in Noruēgiam redīrēmus.
ad nārrātiōnem.
dabam 7. Aug. 1997

Īnsula Vrsōrum
annō 1996: nox polāris

mēnse Decembrī prīmum iter Spitsbergēnse fēcī. terra uērē mīrābilis ac tenebrōsa mihi ostenta est, nam sub brumā sōl ultrā duodecimum gradum īnfrā horīzontem nōn ēleuātur, et frīgus procellāsque arcticās passus sum.
ad nārrātiōnem.
dabam 21. Apr. 1997

nox polāris

Steinar Midtskogen