[domum] [priōrem][indicem][proximam] [English]

expedītiō in īnsulās Spitsbergēnsēs

in nāuī Sūlā Tromsoēnsīpars quīnta:

adiūmentum28. Iūliī - 31. Iūliī

[dēscrīptiō Sinūs Rēgis]

aestās aliō locō aestīuat!
[ningit] 2000-7-28
09:05MET
24mm
f/11 ; 1/125"
400ISO ; pol
54,85Kb
1201·1864
marī tranquillō ad crepīdinem īre potuimus
[tranquillum] 2000-7-28
09:06MET
24mm
f/11 ; 1/125"
200ISO ; pol
34,16Kb
1864·1193

māne postrīdiē uentus cōnsēdit coepitque ningere interdumque grauiter. sōl gradātim reuēnit circiter medium diem et eō tempore lītora obruit nix noua inter quīnque et decem centimetra crassa. tālēs diēs niuālēs sunt hōc annī tempore rārī, etiam hīc ita longē in septentriōnēs. temperatūra solet esse inter duo et sex gradūs; hōc autem annō manēbat circiter līmen congelandī. mare tranquillātum est, nāuemque in crepīdinem traximus. Bente et KP āëroplanō abiērunt quattuorque deinde fuimus in nāuī.

tandem Sūla in nāuālī Nouae Ālesundiae est
[Sūla Tromsoēnsis] 2000-7-28
18:32MET
24mm
f/4 ; 1/250"
200ISO ; pol
68,86Kb
1857·1216
tempus pōmerīdiānum serēnum
[Noua Ālesundia] 2000-7-28
16:10MET
24mm
f/8 ; 1/250"
200ISO ; pol
73,61Kb
1876·1209

nōbīs auxilium petendum fuit mōtōris reficiendī. Ōlauos reparātor mōtōrium Sinūs Rēgis dīxit sē mōtōrem īnspectūrum. Sinus Rēgis societās est quae prius carbōnem extrahēbat et etiamnunc tōtum oppidum possidet. Ōlauos uitium mōtōris nōn inuēnit, et sēsē postrīdiē mōtōrem dēnuō scrūtātūrum dīxit.

diēs Veneris fuit et uesperī in oppidī tabernā congressī sunt oppidānī. hoc scīlicet nōbīs inuestigandum. praetereā, quom ōtiātī essēmus, tempus uērē gaudendī erat. tabernae sānē rārae sunt hīs in regiōnibus; sī autem quamdam inuēnerīs, pōtulenta cōpiōsa erint et uīlī uēndentur.

in tabernam īmus
[in tabernam] 2000-7-28
21:48MET
24mm
f/4 ; 1/250"
200ISO ; pol
58,27Kb
1865·1209
in oppidī tabernā
[in tabernā] 2000-7-28
22:03MET
80mm
f/2,8 ; 1/15"
200ISO
46,30Kb
1853·1209
post mediam noctem saltātur in mēnsā
[saltātur] 2000-7-29
00:16MET
24mm
f/2,8 ; 1/15"
200ISO
39,31Kb
1868·1205

eō diē Barbara occupāta erat in oppidō. nam hīc prius trēdecim mēnsēs operāta erat et conuēnerat cum nōnnūllīs quī eāsdem nōtitiās atque ea habuerant. et nunc cymba automatāria nōbīs erat usque ad hōram octāuam ante merīdiem diē Sōlis. fuit nuntius bonus nōbīs quī nostrā quidem scaphā nec longē aberrāre nec per undās nāuigāre possēmus. īnsuper inuītātiōnem accēperāmus ad cibum Indicum in quādam casulā in Sinū Crucis quae uīgintī mīlibus passuom abest. itaque, uesperī diē Saturnī dum Ōlauos reparātor atque Arne mōtōrem labōrant, Barbara, Iōs atque ego in Sinum Crucis abiimus.

casulae nomen erat Campus Zōē. inter aliōs ibi nōbīs oblātī sunt Helge atque Iōannes Steinar. Helge, quī Nouae Ālesundiae habitābat, amīcum suom Iōannem Steinarum condūxit quī Helgī quemdam mōtōrem reficeret. nostrās difficultātēs explānāuimus. hoc quom audīsset, statim dīxit sē opem nōbīs ferre uelle.

in itinere in Sinum Crucis (Barbara atque ego)
[Glaciēs Quartī Decimī Iūliī] 2000-7-29
20:34MET
80mm
f/5,6 ; 1/125"
200ISO
59,84Kb
1834·1209
Campus Zōē (79°12' lāt., 11°56' long.)
[Campus Zōē] 2000-7-29
21:23MET
24mm
f/5,6 ; 1/250"
200ISO ; pol
72,28Kb
1864·1205
circum ignem apud Campum Zōē
[Campus Zōē] 2000-7-29
21:23MET
24mm
f/5,6 ; 1/250"
200ISO ; pol
57,18Kb
1859·1209
lignum Sibēriānum
[lignum Sibēriānum] 2000-7-29
22:25MET
24mm
f/11 ; 1/60"
200ISO ; pol
70,16Kb
1865·1212
tempus abeundī domum
[pōtulenta] 2000-7-30
03:42MET
24mm
f/4 ; 1/60"
200ISO ; pol
83,28Kb
1857·1209

nox in Sinū Crucis perbene acta est. sōl splenduit. etiam cibus calidus uentum frīgidum mollīuit. māne omnēs fatīgātī sumus tempusque nōbīs erat reuertendī Nouam Ālesundiam, quae circiter nōnāgintā minūtīs cymbā aberat. in nāuī fuimus hōrā sextā.

sērus quom ē mediō lūdō bene pōtus recessit. [Lūcīlius, saturae, liber XXX]

corporis hōrologium iam ita mūtātum erat ut multō mallēmus māne cubitum īre et post merīdiem surgere. hoc nōbīs optimum vīsum est. nam omnī uesperī nocteque sōl fuerat; diē autem nōbīs dormientibus ningēbat.

nōbīs absentibus Ōlauos et Arne uitium mōtōris nōn inuēniērunt. tum uesperī diē Sōlis uēniērunt Helge ac Iōannes Steinar quī artem suam ēleganter dēmōnstrāuit. ante mediam noctem partem frāctam inuēnit. quae substituenda erat, et haec pars noua nōbīs inuenienda erat ante diem Mercurī, quia Iōannes Steinar in Noruēgiam reuertūrus erat. haud facile uidēbātur effectū ut pars Osloā usque ad hanc statiōnem remōtam mitterētur ita breuissimō tempore. prīmum nihil fuit quod facere potuimus, quia diēs Sōlis erat. nōn omnīnō nihil - potuimus celebrāre uitium inuentum.

post satis uīnī et dīmidiam amphoram Calēdoniae aquae uītae recordātus sum dēfectiōnis sōlis, quae illā nocte Nouae Ālesundiae uidērī poterat. aliquot phōtographēmata fēcī. ut solitum, sōl per noctem splenduit. quartā autem hōrā caelum iam nūbibus obductum est coepitque ningere.

Posīdōnius nōn minus quadrāgintā stadiōrum1 ā terrā altitūdinem esse in quam nūbila ac uentī nūbēsque perueniant, inde pūrum liquidumque et inperturbātae lūcis āera, sed ā turbidō ad lūnam uīciēns centum mīlia stadiōrum2
[Plīnius, historia nātūrālis, II.85]
1 7400 metrōrum 2 370.000 chīliometrōrum

dēfectiō sōlis mediae noctis
[dēfectiō sōlis] 2000-7-31
01:42UT
500mm·1,6
f/8·1/1,6 ; 1/60"
200ISO
10.000ND, UV
7,16Kb
1784·1197

pars frācta inuenta
[mōtor] 2000-7-30
23:54MET
24mm
f/5,6 ; 1/30"
200ISO
83,23Kb
1201·1849

[Steinar Midtskogen] [priōrem][indicem][proximam] [English]