[domum] [priōrem][indicem] [English]

expedītiō in īnsulās Spitsbergēnsēs

in nāuī Sūlā Tromsoēnsīpars sexta:

forīs sunt31. Iūliī - 5. Augustī

[dēscrīptiō Sinūs Rēgis]

accidit ut nūlla esset caussa quōr sollicitātī simus dē parte substituendā. iterum enim omnia cāsū nōbīs euēnērunt bona. diē Lūnae pars mandāta est eōdemque diē allāta est ad āëroportum Osloēnsem, ex quō cum prīmō āeroplanō Longenniam uolātūrō lata est postrīdiē. audīuimusque Prōcūrātōrem Longenniā Nouam Ālesundiam helicopterō ītūrum esse breuissimō post āëroplanum aduentum. cāsū cognitus est ab Arne Longenniae quīdam āëroportuēnsis, quī dē parte certior factus est dīxitque sē partem sēcum in illō helicopterō adferre posse.

misera autem quaedam ursa inter nōs ac partem paene interuēnit. eā aestāte fuērunt multī ursī in Cornufretō. modo abfuērunt nōbīs ibi praesentibus. Nouae Ālesundiae collocūtī sumus cum quoiiusdam Russicae nāuis dominō, quī sē in Cornufretō quīque ursōs nūper uīdisse dīxit, inter illōs ursam cum duōbus catulīs. diūtissimē nūllōs nuntiōs radiophōnicōs audīuimus, et diē Mārtis cāsū nuntiōs audīuimus. uocis prīma uerba quae audīuimus erant dē ursā ipsā. ursam in Cornufretō adortam esse Polōnicōs hominēs, quī tamen eam occīderunt. hoc in Portū Ānseris actum est. Prōcūrātōremque ītūrum esse in Cornufretum, ut fātum catulōrum dēcerneret. id est, helicopterō. quid igitur pars nostra Nouam Ālesundiam allatūra? sunt autem duo helicoptera Prōcūrātōrī. nōbīsque allata est pars.

helicopterum partem affert
[Helicopterum] 2000-8-1
16:06MET
200mm·1,6
f/8·1/1,6
1/250"
200ISO ; UV
46,21Kb
1860·1190
Barbara ac Iōs
[Barbara ac Iōs] 2000-8-1
17:44MET
24mm
f/5,6 ; 1/60"
200ISO ; pol
55,24Kb
1880·1213
hiems et cēnula subdiuālis
[hiems] 2000-8-1
20:11MET
24mm
f/4 ; 1/30"
200ISO ; pol
64,71Kb
1864·1208
ambulātiō uesperī aestīuō
[Barbara] 2000-8-1
20:32MET
24mm
f/2,8 ; 1/125"
200ISO
74,15Kb
1864·1209
iūs Londiniī
[Londiniī] 2000-8-1
22:10MET
24mm
f/2,8 ; 1/30"
200ISO
57,46Kb
1853·1213
Groenlandicum cafaeum Helgī ac Iōannī Steinarō
[Groenlandicum cafaeum] 2000-8-2
00:06MET
24mm
f/5,6 ; 1/125"
200ISO
60,84Kb
1853·1212

posteā eōdem diē, dum Iōannis Steinar atque Helge mōtōrem reparant, Barbara Iōs atque ego cymbā automatāriā in quamdam paenīnsulam nōn procul ab oppidō prōfectī sumus. rē uērā īnsula est, etiamsī paenīnsula appellāta est, quia paenīnsula fuit usque ad annum circiter 1993, quom glaciēs quae īnsulam terrae iūnxisset sē retraxerit. iam erat ibi fretum ducenta metra lātum inter īnsulam et frontem glaciēī.

situm in īnsulae parte ad merīdiem spectante est Londinium, oppidulum Anglicum dēsertum ubī restant casae duae trēsue tantum. in terram ēgressī sumus montesque īnsulae ascendimus. tum hiems nōs adorta est, quam ob rem mox Londinium reuertimus. ibi iūs coximus priusquam in nāuem reuertimus. Iōannis Steinar, Helge atque Arne iam mōtōrem reparārant Arneque ministrābat cafaeum quoiius compositiōnem accēperat in Groenlandiā.

Sinus Anglicus
[Sinus Anglicus] 2000-8-3
02:02MET
24mm
f/5,6 ; 1/125"
200ISO ; pol
31,95Kb
1861·1205
mōns apud Sinum Anglicum
[mōns] 2000-8-3
02:23MET
135mm
f/5,6 ; 1/125"
200ISO ; pol, UV
40,86Kb
1868·1201
fretum simile speculō
[fretum] 2000-8-3
02:14MET
80mm
f/5,6 ; 1/125"
200ISO ; pol
33,35Kb
1845·1194

oppidum relīquimus postrīdiē. nōbīs Longenniam reuertendum erat. nōbīs prōposuimus ut gradum octōgēsimum septentriōnālis lātitūdinis attingerēmus, sed tempus nunc dēfuit. etiamsi tempus fuisset, id efficī nequīsset. nam mare septentriōnāle glaciēī plēnum esse audīuimus ex hominibus quī nūper illam lātitūdinem attingere frūstrā cōnātī erant. ad Sinum Magdālēnae nāuigārī posset, sed iter ūnīus diēī fuisset, quem nōn habēbāmus. Barbarae, Iōī atque mihi āëroportum Longenniae petendum fuit. quīnquāgintā sex hōrae itineris nostrī restitērunt. uix satis temporis fuit ad dua triaue loca uīsenda dum Longenniam nāuigāmus.

prīmum ad Sinum Anglicum nāuigāuimus, quī est situs in septentriōnalī parte Fretī Terrae Anteriōris. nē aura quidem lēnissima spīrābat mareque simile speculō erat. ancoram iēcimus in Sinū Anglicō et ibi statim indormīuimus. iuxtā sinum erant nōnnūllī studiōsī rerum nātūrālium; inter quōs erat quaedam amīca Barbarae. itaque māne postrīdiē tentōria illōrum petāuimus. nēmō autem ibi erat, nisi ūnus quī nōbīs dīxit cēterōs excursiōne abesse.

forīs sunt
[forīs sunt] 2000-8-3
13:09MET
24mm
f/8 ; 1/60"
200ISO ; pol
53,68Kb
1868·1205
forīs sunt
[forīs sunt] 2000-8-3
17:18MET
135mm
f/8 ; 1/250"
200ISO ; pol
58,87Kb
1880·1213
Sūla Tromsoēnsis ante glaciem
[Sūla Tromsoēnsis] 2000-8-4
08:52MET
80mm
f/5,6 ; 1/250"
200ISO ; pol
60,93Kb
1849·1209

deinde in Aestuārium Aquae Dulcis nāuigāuimus, quoddam lītus in Terrā Anteriōrī ubī certa magna mammālia, quae dīcuntur odobēnī rosmarī seu uolgō trichēcī, iacēre solent. aliquot anteā iam uīderāmus, sed omnīs marī. tōtum lītus explōrāuimus; nūllum uīdimus.

ultimus locus uīsendus fuit Sinus Sanctī Iōannis. Nouae Ālesundiae collocūtī sumus cum quōdam pare Theodiscō quī in illō sinū in nāuī suā hiemārant. locus ubī hiemārant nimis uadōsus erat ut nōs possēmus eō nāuigāre. alium locum inuēnimus ubī ancoram iēcimus.

post paucās hōrās ancoram soluimus. mihique hīc fuit diēs ultimus in nāuī. rēctā uiā Longenniam nāuigāuimus, et Barbara, Iōs atque ego Īnsulam Spitsbergēnsem āëroplanō relīquimus. tempus uēnerat uītae quōtīdiānae uiuendae. exitum nunc habet nārrātiō mea, at Sūla Tromsoēnsis aliquot septimānās posteā reuertit in Noruegiam cum nouīs nautīs nouīsque facinoribus nārrandīs.fīnis


imāginēs uīuae

[pellicula]


paenīnsulam ac Londinium explōrāmus
[paenīnsula] 2000-8-1
MPEG-1
2'14"
7,59Mb

[Steinar Midtskogen] [priōrem][indicem] [English]