domum.

BIBLIA·SACRA·VOLGĀTA


Latīnō-anglica ēditiō bilinguispraefātiō

offerō Bibliae Volgātae ēditiōnem bilinguem quam Anglicae ēditiōnis King James uersibus in margine pāginārum annotāuī. ubī differt Volgāta ab Anglicā ēditiōne, Anglicam accomodāuī ut cum Volgātā congrueret. hās accomodātiōnēs, quae sunt quam paucissimae, in īmō huiius pāginae dabō.

Liber Psalmōrum quantō differt inter Volgātam et Anglicam ēditiōnem ut tōtum librum ex hāc bilinguī ēditiōne exēmerim.

nūllā auctōritāte atque festīnanter obtulī hanc ēditiōnem. spērō autem eam aliquoi ūtilem fore. facitō, quaesō, mē certiōrem sī quid errōris inuēneris. ualē.

Saxo Medisiluānus
Osloae, diē 11. Nouembris 1999

[exemplum pāginae]Testāmentum Vetus

[pdf] [ps] Liber Genesis
[pdf] [ps] Liber Exodus
[pdf] [ps] Liber Lēuīticus
[pdf] [ps] Liber Numerī
[pdf] [ps] Liber Deuteronomiī
[pdf] [ps] Liber Iōsue
[pdf] [ps] Liber Iūdicum
[pdf] [ps] Liber Ruth
[pdf] [ps] Liber I Samuelis
[pdf] [ps] Liber II Samuelis
[pdf] [ps] Liber I Rēgum
[pdf] [ps] Liber II Rēgum
[pdf] [ps] Liber I Paralipomenon
[pdf] [ps] Liber II Paralipomenon
[pdf] [ps] Liber Esdrae
[pdf] [ps] Liber Nehemiae
[pdf] [ps] Liber Esther
[pdf] [ps] Liber Iōb
[pdf] [ps] Liber Prōuerbiōrum
[pdf] [ps] Liber Ecclēsiastes
[pdf] [ps] Canticum Canticōrum
[pdf] [ps] Prophētia Īsaiae
[pdf] [ps] Prophētia Iēremīae
[pdf] [ps] Lāmentātiōnēs Iēremīae
[pdf] [ps] Prophētia Ezechiēlis
[pdf] [ps] Prophētia Daniēlis
[pdf] [ps] Prophētia Osee
[pdf] [ps] Prophētia Iōēl
[pdf] [ps] Prophētia Amos
[pdf] [ps] Prophētia Abdiae
[pdf] [ps] Prophētia Iōnae
[pdf] [ps] Prophētia Michaeae
[pdf] [ps] Prophētia Nahum
[pdf] [ps] Prophētia Habacuc
[pdf] [ps] Prophētia Sophoniae
[pdf] [ps] Prophētia Aggaeī
[pdf] [ps] Prophētia Zacharīae
[pdf] [ps] Prophētia Malachiae

Testāmentum Nouom

[pdf] [ps] Euangelium Secundum Matthaeum
[pdf] [ps] Euangelium Secundum Marcum
[pdf] [ps] Euangelium Secundum Lūcam
[pdf] [ps] Euangelium Secundum Iōannem
[pdf] [ps] Āctūs Apostolōrum
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Rōmānōs
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Corinthiōs I
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Corinthiōs II
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Galatās
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Ephesiōs
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Philippēnsēs
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Colossēnsēs
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Thessalonīcēnsēs I
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Thessalonīcēnsēs II
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Tīmotheum I
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Tīmotheum II
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Titum
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Philēmonem
[pdf] [ps] Epistola Paulī Ad Hebraeōs
[pdf] [ps] Epistola Catholica Iacobī
[pdf] [ps] Epistola Petrī I
[pdf] [ps] Epistola Petrī II
[pdf] [ps] Epistola Iōannis I
[pdf] [ps] Epistola Iōannis II
[pdf] [ps] Epistola Iōannis III
[pdf] [ps] Epistola Catholica Iūdae
[pdf] [ps] Apocalypsis Iōhannis


tōta Biblia

MDCCCII pāginae

[pdf] 12.557KB
[ps] 14.248KB
[dvi] 12.054KB
[pdf.bz2] 9.742KB
[ps.bz2] 3.024KB
[dvi.bz2] 2.888KB


ēditiōnis Anglicae accomodātiōnēs

Liber Lēuīticus:26:46 cum 26:45 coniūnctus.
Liber Numerī:11:35 cum 11:34 coniūnctus; 12:16 in 13:1 mūtātus; 20:22 et 20:23 aliō modō expressī; 20:28 dīuīsus; 29:40 in 30:1 mūtātus.
Liber Iōsue:4:23 et 5:14 dīuīsī; 10:38 et 10:39 dīuīsī et in 10:39 mūtātī; 21:37 cum 21:36 coniūnctus; 21:39 cum 21:38 coniūnctus.
Liber Iūdicum:5:31 dīuīsus.
Liber I Samuelis:23:29 in 24:1 mūtātus; 20:42 dīuīsus.
Liber I Rēgum:22:43 dīuīsus.
Liber I Paralipomenon:11:47 cum 11:46 coniūnctus; 20:8 cum 20:7 coniūnctus.
Liber Nehemiae:3:31 cum 3:30 coniūnctus; 12:34 cum 12:33 coniūnctus.
Liber Iōb:16:5 dīuīsus; 40:1-5 in 39:31-5 respectīuē mūtātī; 41:1-9 in 40:20-29 mūtātī; 41:10-34 in 41:1-25 mūtātī.
Liber Ecclēsiastes:5:1 in 4:17 mūtātus; 6:12 in 7:1 mūtātus.
Canticum Canticōrum:1:1 exēmptus; 6:1 in 5:17 mūtātus; 6:13 dīuīsus parsque cum 7:1 coniūncta.
Prophētia Iēremīae:37:5 cum 37:4 coniūnctus.
Prophētia Osee:13:16 in 14:1 mūtātus; 2:23 dīuīsus.
Prophētia Amos:6:10 dīuīsus.
Prophētia Ezechiēlis:2:10 cum 2:9 coniūnctus.
Prophētia Iōnae:1:17 in 2:1 mūtātus.
Prophētia Michaeae:5:12 cum 5:11 coniūnctus.
Prophētia Aggaeī:1:15 in 2:1 mūtātus.
Euangelium Secundum Matthaeum:17:15 cum 17:14 coniūnctus.
Euangelium Secundum Marcum:4:41 cum 4:40 coniūnctus; 9:1 in 8:39 mūtātus.
Euangelium Secundum Iōannem:6:51 dīuīsus.
Āctūs Apostolōrum:7:56 cum 7:55 coniūnctus; 14:7 cum 14:6 coniūnctus; 19:41 cum 19:40 coniūnctus.
Epistola Iōannis III: 1:14 dīuīsus.

Steinar Midtskogen