[domum]
[Ītalia]

ITER·ĪTALICVMaestāte annī MMI

nam multīs succēnsa locīs ārdent sola terrae,
ex īmīs uērō furit ignibus impetus Aetnae.
[Lucrētius, dē rērum nātūrā, 2.592]
uērum in montium mīrāculīs ārdet Aetna noctibus semper,
tantōque aeuō māteriam ignium sufficit
[Plīnius, historia nātūrālis, II.263]

Rōma
Colossaeum
[Colossaeum] 2001-07-22 17:07MET
24mm ; f/5,6 ; 1/250"
200ISO ; pol
maiior
Colossaeum
[Colossaeum] 2001-07-22 19:48MET
24mm ; f/5,6 ; 1/125"
200ISO ; pol
maiior
domus Palātīna
[domus Palātīna] 2001-07-23 09:27MET
24mm ; f/4 ; 1/125"
200ISO ; pol
maiior
Sanctī Petrī ecclēsia
[ecclēsia] 2001-07-31 16:14MET
24mm ; f/2,8 ; 1/8"
200ISO
maiior

Rōma prīma urbs fuit quam in Ītaliā uīsī. hūc aduēnī diē 22. Iūliī et hinc ex Ītaliā abiī diē 1. Augustī. quīnque noctēs Rōmae pernoctāuī.

olim fuit medium mundī, nunc quidem urbs satis solita sed cum historiā magnī momentī et adhūc urbis nōnnūlla monumenta, quamquam diū multa male cūrāta, dē hāc historiā loquontur. Vrbem quoque Vāticānam uīsī. tantae gāzae ostentātae sunt in mūsēīs Vāticānīs ut quī intrat obruātur necnōn obtundātur mīrandīsque plānē immōtus fīat. et eum, quī Sanctī Petrī ecclēsiam intrāuit, arbitror, nōn facere posse quīn mīrētur aut opificium artemque aut hominum studium aut hominum dēmentiam. ego paene addūcor ut dīcam mē haec omnia mīrātum esse.

Neāpolis atque Herculāneum

ferriuiā Neāpolim uēnī. satis facilē fuit dēuersōrium inuenīre in uīcīniā statiōnis. uīcīniam nūllō modō optimam dīcī potest partem urbis esse; merīdiē per uiās ambulāuī et multa nōn ita bonī uīdī priusquam ūna hōra lapsa erat: ubīque furtīua offerrī uidēbantur. negotia quae alibī solent cēlātim agī hīc satis palam. inter alia, mē prandentē ad eandem mēnsam cōnsēdērunt senex et mulierēs duae. seniculus paene ēdentulus et circiter septuāgintā annōs nātus, mulierēs Āfricānā orīgine sed Anglicē quōdam creōlō modō locūtae sunt inter sē. dīxērunt senem eās in Ītaliam dūxisse ut uēnditārentur. tēlephōnō illī trēs negotiīs suīs ēgērunt et nōn ita multō post quīdam uir in autocīnētō ūnam abdūxit.

Herculāneum antīquom nouomque, ac Vesuuius
[Herculāneum] 2001-07-25 17:51MET
80mm ; f/8 ; 1/125"
200ISO ; UV, pol
maiior

cōnstituī ut Herculāneum uīserem oppidum quod cum Pompeiiīs ā Vesuuiō obrutum est annō septuāgēsimō nōnō post Christum nātum. oppidum optimē cōnseruātum est et paucī id uīsere uidentur. nam paulisper sōlus fuī in tōtō oppidō antīquō et nōn amplius quam decem plūrēs uīdī quī sīcut ego uēnerant sitūs uidendī caussā.

fuerit cōnsilium meum Vesuuium ascendere, sed iam multō diē fuit et in sōle torrente animum libenter mūtāuī. in aliam ac meliōrem cōgitātiōnem uēneram, nempe ut nōn Vesuuium sed Aetnam in Siciliā uīserem. quam audīram cinerem necnōn flammās magmaque uehementer uomere. eō tempore Aetna sermō fuit in tōtā Eurōpā et in aliīs mundī partibus. profectō māter fuit quae mē in eam sententiam indūxit. nam nūper cum eā tēlephōnō collocūtus eram. "num tū", inquit, "in Siciliā es?" uidēlicet ea quoque dē Aetnā audīrat. "nōn sum", respondī, "Vesuuium sōlum in animō habeo ascendere". sed dum ad rādicem illīus montis sum tantō melius mihi uīsum est cōnsilium quod māter mihi īnscia tulerat. et cōnsilium optimum fuit.

Catina et Aetna

postrīdiē iter ferriuiarium in Siciliam hōrīs circiter decem fēcī. in itinere collocūtus sum cum quādam magistrā linguae Latīnae. quom mihi multō facilius sit Latīnē loquī quam Ītalicē, quotiēns difficile fuerat sermōnem habēre linguā Ītalicā, tantum modo pergēbāmus linguā Latīnā.

ante Aetnae rādicem sitam Catinam attigī. urbs tēcta strāgulō cineris erat et āēr eiiusdem plēnus. interdiū sōl fuluos hebesque in caelum fulgēbat et omnia tālī colōre pingēbantur ut crēdās sōlem occidentem fuisse; noctū caelum ruberum fuit. prīmō diē āēr cinere nimis nebulōsus fuit per quem Aetna, quamquam audiēbātur, posset uidērī, sed in tenebrīs noctis mōns lūcēbat. ē tribus locīs mōns saxa liquefacta sīue magma uomēbat et rīuī ignium, id est magma lābēns, ārdēbant in suō cursū dē monte.

Catina
[Catina] 2001-07-26 22:43MET
24mm ; f/2,8 ; 9"
200ISO
maiior

in lūce diēī posterī profectus sum in oppidum quod Nicolōsī appellātur. oppidum in mediō inter summum montem et Catinam mīlle metrōrum super mare situm est. inde perrēxī rēctā uiā ad rīuom ignium dē monte lābentem. quom uia ex oppidō clausa esset, pedibus iī. ad frontem rīuī aduēnī; abfuitque ā mediō oppidō quattuor tantum chiliometrīs. ante frontem inter decem et quīndecim metra altam congressī sunt cūriōsī sīcut ego circiter uīgintī. uix mouēbātur et in lūmine sōlis ātra uidēbātur, sed interdum saxa lābēbantur dē summā parte frontis et sub saxīs ātrīs saxa ārdēntia uidērī poterant. mōns continuē tonābat; hīc gemitus et spīritus montis audiēbantur. interdum sonus ita ualidus erat ut crederem aliquid corpus īcisse.

Aetnae impetus magmate ignīque ualdē furit
[Aetna] 2001-07-26 22:50MET
80mm ; f/1,4 ; 5"
200ISO ; UV
maiior
frōns rīuī ignium
[magma Aetnaeum] 2001-07-27 14:49MET
80mm ; f/5,6 ; 1/125"
200ISO ; UV, pol
maiior
frōns rīuī ignium et Aetna ērumpēns
[Aetna] 2001-07-27 14:54MET
80mm ; f/5,6 ; 1/125"
200ISO ; UV, pol
maiior
Flōrentia

Flōrentiae duās noctēs pernoctāuī. nē longum faciam, dīcō modo illam urbem pulcherrimam peregrīnātōribus ita inundātam esse ut equidem nunc cēnseō eam minimē esse uīsendam nisi quid magnī momentī uocātur. at ibī tempus satis iūcundum ēgī. prīmō diē dē quōdam diē Festō Vnitātis audīuī et ego interfuī. secundō diē ex urbe per regiōnem pulchram ambulāuī. tandem tertiō diē Rōmam reuertī, quā in urbe ultimō diē meī itineris Ītalicī ūsus sum ad librōs emendōs.

Flōrentia
[Flōrentia] 2001-07-29 14:48MET
24mm ; f/4 ; 1/250"
200ISO ; pol
maiior
Flōrentia
[Flōrentia] 2001-07-30 15:16MET
24mm ; f/5,6 ; 1/125"
200ISO ; pol
maiior
Flōrentia
[Flōrentia] 2001-07-30 13:25MET
80mm ; f/4 ; 1/250"
200ISO ; pol
maiior


dabam 8. Aug. 2001. Steinar Midtskogen