[domum]
[India]

ITER·NĪLGIRIĒNSE

OCT·ANNĪ·MDCCCCLXXXXVIII

[elephantī] capiuntur autem in Indiā ūnum ex domitīs agente rēctōre quī dēprehēnsum sōlitārium abāctumue ā grege uerberet ferum; quō fatīgātō trānscendit in eum nec secus ac priōrem regit.
[Plīnius, historia nātūrālis, VIII. VIII. 24]

Saturnī diē Octōbris tertiō

in Indiā austrālī sunt montēs quī appellantur montēs Nīlgiricī, ā uerbō Indicō prō monte caerulō. sunt pars montium continuōrum quī Scalae ("Ghāt") occidentālēs uocantur, et super campum Karnātakae crēscunt ad summum 2.637 metra altum. in hīs hūmidīs tepidīsque montibus coluntur inter alia thea ac cafaeum.

quom annō 1998 essem in Indicā urbe Bangaloriā quōspiam iter trāns illōs montēs autocīnētō factūrōs audīuī. ūnā iter fēcimus ad oppidum Vtacamundum, ubī habitābat quīdam ēuangelista Noruēgicus, amicus superiōris in mūnere meō.

prīmum per campum Karnātakae uectus sum ad quoddam saeptum auium haud longē ā Mahisapurā (Mysore), 135 chiliometra ā Bangaloriā sitā. deinde ad urbem ipsam per uiās Indicō modō satis cōnfragās. ita enim uiae erant ut Mahisapurae ūnus ē cantīs autocīnētī punctus est. duobus hōrīs retardātī urbem tandem relīquimus, et mox montēs in cōnspectū appāruērunt.

apud rādicem montium est silua, domus tigrium Indiae austrālis. per partem paruam siluae ambulāuimus. nūllam autem tigrim uīdimus, sed uīdimus saltem elephantōs indomitōs.

montem autocīnētō rapidē ascendimus. dum ascendimus magnam partem campī quem trānsierāmus uidēre potuimus. ultrā Mahisapuram uīdissēmus sī modo āēr serēnior fuisset.

ante prīmās tenebrās Vtacamundum aduēnimus. meōs itineris sociōs iussī ualēre et Noruēgus quem uīsūrus eram mē accēpit.

ante quam cubitum iī, ambulāuī in nocte ex oppidō. āēr satis frīgidus fuit, quamquam sub caelō tropicō eram. oppidum uērō in monte duo mīlia trecenta metra altō situm est.

saeptum auium Ranganathittū
[Ranganathittū] 1998-10-3 11:10IST
50mm ; f/11 ; 1/125"
200ISO
76,08Kb
1895·1206
Mahisapura
[Mahisapura] 1998-10-3 13:07IST
50mm ; f/8 ; 1/250"
200ISO
65,01Kb
1881·1206
elephantus
[elephantus] 1998-10-3 14:56IST
50mm ; f/2,8 ; 1/500"
200ISO
119,57Kb
1859·1220
elephantī indomitī in siluā
[elephantī indomitī] 1998-10-3 15:20IST
200mm ; f/4 ; 1/60"
200ISO
118,94Kb
1877·1206
ante rādīcem montium Nīlgiricōrum
[montēs Nīlgiricī] 1998-10-3 15:48IST
50mm ; f/8 ; 1/60"
200ISO
81,53Kb
1872·1206
in montibus Nīlgiricīs
[montēs Nīlgiricī] 1998-10-3 16:28IST
50mm ; f/8 ; 1/60"
200ISO
54,16Kb
1881·1202
Sōlis diē Octōbris quartō
Vtacamundu
[Vtacamundu] 1998-10-3 21:02IST
50mm ; f/1,4 ; 1/8"
200ISO
60,26Kb
1881·1211
locus ubī manuī
[domus] 1998-10-4 09:05IST
50mm ; f/5,6 ; 1/1000"
200ISO
94,70Kb
1863·1211

postrīdiē regiōnem explōrāuī trānsportātiōne pūblicā. uīsī regiōnis montem altissimum, quoddam oppidum Cūnūr uocātum illīusque hortōs botanicōs, atque aliquot amoenitātēs inter montēs.

adhūc recēns est memoria montium quoiius latera ualdē dēclīuia, paene addūcor ut dīcam ea certīs locīs dīrecta ad perpendiculum esse, tōta siluā obsita sunt. nōn crederem arborēs in ita dēclīuibus locis suās rādicēs posse agere nisi id ipse uīdissem. mīrātus sum. mihi uīsī sunt hī montēs esse et pulchrī et dēlectābilēs. caelumque, quamquam imbriferum, salūbre.

uesperī Vtacamundum rediī ut negōtia agerem. nōn modo dēlectātiōnis caussā iter fēcī.

Vtacamundu
[Vtacamundu] 1998-10-4 11:05IST
50mm ; f/8 ; 1/250"
200ISO
83,49Kb
1886·1215
Cūnūr
[Cūnūr] 1998-10-4 12:34IST
50mm ; f/5,6 ; 1/125"
200ISO
96,69Kb
1814·1215
sīmia
[sīmia] 1998-10-4 14:50IST
50mm ; f/11 ; 1/30"
200ISO
102,72Kb
1206·1872
montēs Nīlgiricī
[montēs] 1998-10-4 14:41IST
50mm ; f/4 ; 1/500"
200ISO
77,70Kb
1872·1215
imber
[imber] 1998-10-4 14:0IST
50mm ; f/4 ; 1/250"
200ISO
104,44Kb
1197·1872
Lūnae diē Octōbris quīntō
domum rediēns
[montēs] 1998-10-5 09:30IST
50mm ; f/11 ; 1/125"
200ISO
90,06Kb
1854·1202
itineris diē tertiō mihi Bangaloriam rediendum fuit. iter octō hōrārum est autoraedā. et, ut uīsum est, rēctē commodum etsī uiae cōnfragae erant. dormītabam.
dabam 7. Iān. 2001.


Steinar Midtskogen