TABVLAE·DECLĪNĀTIŌNVM·LINGVAE·LATĪNAE

domum.

INDEX


DĒ·VERBŌ

VERBVM·ĀCTĪVOM·TEMPORE·PRAESENTĪ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amōamem
sing(2)amāsamēs
sing(3)amatamet
plūr(1)amāmusamēmus
plūr(2)amātisamētis
plūr(3)amantament
indicātīuōsubiūncīuō
hábeōhábeam
habēshábeās
habethábeat
habēmushabeāmus
habētishabeātis
habenthábeant
indicātīuōsubiūncīuō
scrībōscrībam
scrībisscrībās
scrībitscrībat
scrībimusscrībāmus
scrībitisscrībātis
scrībuntscrībant
indicātīuōsubiūncīuō
capiōcapiam
capiscapiās
capitcapiat
capimuscapiāmus
capitiscapiātis
capiuntcapiant
indicātīuōsubiūncīuō
audiōaudiam
audīsaudiās
auditaudiat
audīmusaudiāmus
audītisaudiātis
audiuntaudiant

VERBVM·ĀCTĪVOM·TEMPORE·PRAETERITŌ·IMPERFECTŌ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amābamamārem
sing(2)amābāsamārēs
sing(3)amābatamāret
plūr(1)amābāmusamārēmus
plūr(2)amābātisamārētis
plūr(3)amābantamārent
indicātīuōsubiūncīuō
habēbamhabērem
habēbāshabērēs
habēbathabēret
habēbāmushabērēmus
habēbātishabērētis
habēbanthabērent
indicātīuōsubiūncīuō
scrībēbamscrīberem
scrībēbāsscrīberēs
scrībēbatscrīberet
scrībēbāmusscrīberēmus
scrībēbātisscrīberētis
scrībēbantscrīberent
indicātīuōsubiūncīuō
capiēbamcaperem
capiēbāscaperēs
capiēbatcaperet
capiēbāmuscaperēmus
capiēbātiscaperētis
capiēbantcaperent
indicātīuōsubiūncīuō
audiēbamaudīrem
audiēbāsaudīrēs
audiēbataudīret
audiēbāmusaudīrēmus
audiēbātisaudīrētis
audiēbantaudīrent

VERBVM·ĀCTĪVOM·TEMPORE·FVTVRŌ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amābō
sing(2)amābis
sing(3)amābit
plūr(1)amābimus
plūr(2)amābitis
plūr(3)amābunt
indicātīuōsubiūncīuō
habēbō
habēbis
habēbit
habēbimus
habēbitis
habēbunt
indicātīuōsubiūncīuō
scrībam
scrībēs
scrībet
scrībēmus
scrībētis
scrībent
indicātīuōsubiūncīuō
capiam
capiēs
capiet
capiēmus
capiētis
capient
indicātīuōsubiūncīuō
audiam
audiēs
audiet
audiēmus
audiētis
audient

VERBVM·ĀCTĪVOM·TEMPORE·PRAETERITŌ·PERFECTŌ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amāuīamārim, amāuerim
sing(2)amāstī, amāuistīamāris, amārīs, amāueris, amāuerīs
sing(3)amāuitamārit, amāuerit
plūr(1)amāuimusamārimus, amārīmus, amāuerimus, amāuerīmus
plūr(2)amāstistis, amāuistisamāritis, amārītis, amāueritis, amāuerītis
plūr(3)amārunt, amāuērunt (amāuerunt), amāuēreamārint, amāuerint
indicātīuōsubiūncīuō
habuīhabuerim
habuistīhabueris, habuerīs
habuithabuerit
habuimushabuerimus, habuerīmus
habuistishabueritis, habuerītis
habuērunt (habuerunt), habuērehabuerint
indicātīuōsubiūncīuō
scrīpsīscrīpserim
scrīpsistīscrīpseris, scrīpserīs
scrīpsitscrīpserit
scrīpsimusscrīpserimus, scrīpserīmus
scrīpsistisscrīpseritis, scrīpserītis
scrīpsērunt (scrīpserunt), scrīpsērescrīpserint
indicātīuōsubiūncīuō
cēpīcēperim
cēpistīcēperis, cēperīs
cēpitcēperit
cēpimuscēperimus, cēperīmus
cēpistiscēperitis, cēperītis
cēpērunt (cēperunt), cēpērecēperint
indicātīuōsubiūncīuō
audīuīaudierum, audīuerim
audīstī, audīuistīaudieris, audīueris, audīuerīs
audīuitaudierit, audīuerit
audīuimusaudierimus, audierīmus, audīuerimus, audīuerīmus
audīstis, audīuistisaudieritis, audierītis, audīueritis, audīuerītis
audiērunt, audīuērunt (audīuerunt), audīuēreaudierint, audīuerint

VERBVM·ĀCTĪVOM·TEMPORE·PRAETERITŌ·PLVSQVAMPERFECTŌ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amāram, amāueramamāssem, amāuissem
sing(2)amāras, amāuerāsamāssēs, amāuissēs
sing(3)amārat, amāueratamāsset, amāuisset
plūr(1)amārāmus, amāuerāmusamāssēmus, amāuissēmus
plūr(2)amārātis, amāuerātisamāssētis, amāuissētis
plūr(3)amārant, amāuerantamāssent, amāuissent
indicātīuōsubiūncīuō
habueramhabuissem
habuerāshabuissēs
habuerathabuisset
habuerāmushabuissēmus
habuerātishabuissētis
habueranthabuissent
indicātīuōsubiūncīuō
scrīpseramscrīpsissem
scrīpserāsscrīpsissēs
scrīpseratscrīpsisset
scrīpserāmusscrīpsissēmus
scrīpserātisscrīpsissētis
scrīpserantscrīpsissent
indicātīuōsubiūncīuō
cēperamcēpissem
cēperāscēpissēs
cēperatcēpisset
cēperāmuscēpissēmus
cēperātiscēpissētis
cēperantcēpissent
indicātīuōsubiūncīuō
audieram, audīueramaudīssem, audīuissem
audieras, audīuerāsaudīssēs, audīuissēs
audierat, audīuerataudīsset, audīuisset
audierāmus, audīuerāmusaudīssēmus, audīuissēmus
audierātis, audīuerātisaudīssētis, audīuissētis
audierant, audīuerantaudīssent, audīuissent

VERBVM·ĀCTĪVOM·TEMPORE·FVTVRŌ·PERFECTŌ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amāro, amāuerō
sing(2)amāris, amārīs, amāueris, amāuerīs
sing(3)amārit, amāuerit
plūr(1)amārimus, amārīmus, amāuerimus, amāuerīmus
plūr(2)amāritis, amārītis, amāueritis, amāuerītis
plūr(3)amārint, amāuerint
indicātīuōsubiūncīuō
habuerō
habueris, habuerīs
habuerit
habuerimus, habuerīmus
habueritis, habuerītus
habuerint
indicātīuōsubiūncīuō
scrīpserō
scrīpseris, scrīpserīs
scrīpserit
scrīpserimus, scrīpserīmus
scrīpseritis, scrīpserītis
scrīpserint
indicātīuōsubiūncīuō
cēperō
cēperis, cēperīs
cēperit
cēperimus, cēperīmus
cēperitis, cēperītis
cēperint
indicātīuōsubiūncīuō
audierō, audīuerō
audieris, audierīs, audīueris, audīuerīs
audierit, audīuerit
audierimus, audierīmus, audīuerimus, audīuerīmus
audieritis, audierītis, audīueritis, audīuerītis
audierint, audīuerint

MODVS·IMPRĀTĪVOS·VERBĪ·ĀCTĪVĪ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
temporepraesentīfutūrō
sing(2)amāamātō
sing(3)amātō
plūr(2)amāteamātōte
plūr(3)amantō
praesentīfutūrō
habēhabētō
habētō
habētehabētōte
habentō
praesentīfutūrō
scrībescrībitō
scrībitō
scrībitescrībitōte
scrībuntō
praesentīfutūrō
capecapitō
capitō
capitecapitō
capiuntō
praesentīfutūrō
audīaudītō
audītō
audīteaudītōte
audiuntō
animaduerte: dīc, dūc, fac ac fer.

MODVS· ĪNFINĪTĪVOS·VERBĪ·ĀCTĪVĪ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
tempore_praesentīamāre
tempore_praeteritō_perfectōamāsse, amāuisse
tempore_futūrōamātūrus/-a/-um esse
habēre
habuisse
habitūrus/-a/-um esse
scrībere
scrīpsisse
scrīptūrus/-a/-um esse
capere
cēpisse
captūrus/-a/-um esse
audīre
audīsse, audīuisse
audītūrus/-a/-um esse

SVPĪNVM

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
prīmumamātum
alterumamātū
prīmumamātum
alterumamātū
prīmumhabitum
alterumhabitū
prīmumscrīptum
alterumscrīptū
prīmumcaptum
alterumcaptū
prīmumaudītum
alterumaudītū

GERVNDIVM

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
acc.amāndum
gen.amāndī
dat.amāndō
abl.amāndō
acc.habendum
gen.habendī
dat.habendō
abl.habendō
acc.scrībendum
gen.scrībendī
dat.scrībendō
abl.scrībendō
acc.capiendum
gen.capiendī
dat.capiendō
abl.capiendō
acc.audiendum
gen.audiendī
dat.audiendō
abl.audiendō
animaduerte: uerba coniugātiōnis tertiae quartaeque etiam per -und- scrībuntur, e.g.: scrībundum, at subiectae litterae u per -end- ferē: fluendum.

PARTICIPIVM·PRAESĒNS

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
singulārisplūrālis
nōm.amānsamantēs/ amantia
uoc.amānsamantēs/ amantia
acc.amantem/ amānsamantēs/ amantia
gen.amantisamantium
dat.amantīamantibus
abl.amanteamantibus
singulārisplūrālis
habēnshabentēs/ habentia
habēnshabentēs/ habentia
habentem/ habēnshabentēs/ habentia
habentishabentium
habentīhabentibus
habentehabentibus
singulārisplūrālis
scrībēnsscrībentēs/ scrībentia
scrībēnsscrībentēs/ scrībentia
scrībentem/ scrībēnsscrībentēs/ scrībentia
scrībentisscrībentium
scrībentīscrībentibus
scrībentescrībentibus
singulārisplūrālis
capiēnscapientēs/ capientia
capiēnscapientēs/ capientia
capientem/ capiēnscapientēs/ capientia
capientiscapientium
capientīcapientibus
capientecapientibus
singulārisplūrālis
audiēnsaudientēs/ audientia
audiēnsaudientēs/ audientia
audientem/ audiēnsaudientēs/ audientia
audientisaudientium
audientīaudientibus
audienteaudientibus
ut adiectīua ūnīus terminātiōnis nisi cāsū ablātīuō singulāriter.

PARTICIPIVM·FVTVRVM

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
singulārisplūrālis
nōm.amātūrus/ amātūra/ amātūrumamātūrī/ amātūrae/ amātūra
singulārisplūrālis
habitūrus/ habitūra/ habitūrumhabitūrī/ habitūrae/ habitūra
singulārisplūrālis
scrīptūrus/ scrīptūra/ scrīptūrumscrīptūrī/ scrīptūrae/ scrīptūra
singulārisplūrālis
captūrus/ captūra/ captūrumcaptūrī/ captūrae/ captūra
singulārisplūrālis
audītūrus/ audītūra/ audītūrumaudītūrī/ audītūrae/ audītūra
ut adiectīua trium terminātiōnum.

VERBVM·PASSĪVOM·TEMPORE·PRAESENTĪ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amoramer
sing(2)amārisamēre, amēris
sing(3)amāturamētur
plūr(1)amāmuramēmur
plūr(2)amāminīamēminī
plūr(3)amanturamentur
indicātīuōsubiūncīuō
hábeorhábear
habērishabeāre, habeāris
habēturhabeātur
habēmurhabeāmur
habēminīhabeāminī
habenturhabeantur
indicātīuōsubiūncīuō
scrīborscrībar
scrīberisscrībāre, scrībāris
scrībiturscrībātur
scrībimurscrībāmur
scrībiminīscrībāminī
scrībunturscrībantur
indicātīuōsubiūncīuō
capiorcapiar
caperiscapiāre, capiāris
capiturcapiātur
capimurcapiāmur
capiminīcapiāminī
capiunturcapiantur
indicātīuōsubiūncīuō
audioraudiar
audīrisaudiāre, audiāris
audīturaudiātur
audīmuraudiāmur
audīminīaudiāminī
audiunturaudiantur
animaduerte: nōnnumquam -ontur litteram u (uel qu, ngu) sequitur.

VERBVM·PASSĪVOM·TEMPORE·PRAETERITŌ·IMPERFECTŌ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amābaramārer
sing(2)amābāre, amābārisamārēre, amārēris
sing(3)amābāturamārētur
plūr(1)amābāmuramārēmur
plūr(2)amābāminīamārēminī
plūr(3)amābanturamārentur
indicātīuōsubiūncīuō
habēbarhabērer
habēbāre, habēbārishabērēre, habērēris
habēbāturhabērētur
habēbāmurhabērēmur
habēbāminīhabērēminī
habēbanturhabērentur
indicātīuōsubiūncīuō
scrībēbarscrīberer
scrībēbāre, scrībēbārisscrīberēre, scrīberēris
scrībēbāturscrīberētur
scrībēbāmurscrīberēmur
scrībēbāminīscrīberēminī
scrībēbanturscrīberentur
indicātīuōsubiūncīuō
capiēbarcaperer
capiēbāre, capiēbāriscaperēre, caperēris
capiēbāturcaperētur
capiēbāmurcaperēmur
capiēbāminīcaperēminī
capiēbanturcaperentur
indicātīuōsubiūncīuō
audiēbaraudīrer
audiēbāre, audiēbārisaudīrēre, audīrēris
audiēbāturaudīrētur
audiēbāmuraudīrēmur
audiēbāminīaudīrēminī
audiēbanturaudīrentur

VERBVM·PASSĪVOM·TEMPORE·FVTVRŌ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amābor
sing(2)amābere, amābēris
sing(3)amābitur
plūr(1)amābimur
plūr(2)amābiminī
plūr(3)amābuntur
indicātīuōsubiūncīuō
habēbor
habēbere, habēberis
habēbitur
habēbimur
habēbiminī
habēbuntur
indicātīuōsubiūncīuō
scrībar
scrībēre, scrībēris
scrībētur
scrībēmur
scrībēminī
scrībentur
indicātīuōsubiūncīuō
capiar
capiēre, capiēris
capiētur
capiēmur
capiēminī
capientur
indicātīuōsubiūncīuō
audiar
audiēre, audiēris
audiētur
audiēmur
audiēminī
audientur

VERBVM·PASSĪVOM·TEMPORE·PRAETERITŌ·PERFECTŌ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amātus/ amāta/ amātum sumamātus/ amāta/ amātum sim
sing(2)amātus/ amāta/ amātum esamātus/ amāta/ amātum sīs
sing(3)amātus/ amāta/ amātum estamātus/ amāta/ amātum sit
plūr(1)amātī/ amātae/ amāta sumusamātī/ amātae/ amāta sīmus
plūr(2)amātī/ amātae/ amāta estisamātī/ amātae/ amāta sītis
plūr(3)amātī/ amātae/ amāta suntamātī/ amātae/ amāta sint
indicātīuōsubiūncīuō
habitus/ habita/ habitum sumhabitus/ habita/ habitum sim
habitus/ habita/ habitum eshabitus/ habita/ habitum sīs
habitus/ habita/ habitum esthabitus/ habita/ habitum sit
habitī/ habitae/ habita sumushabitī/ habitae/ habita sīmus
habitī/ habitae/ habita estishabitī/ habitae/ habita sītis
habitī/ habitae/ habita sunthabitī/ habitae/ habita sint
indicātīuōsubiūncīuō
scrīptus/ scrīpta/ scrīptum sumscrīptus/ scrīpta/ scrīptum sim
scrīptus/ scrīpta/ scrīptum esscrīptus/ scrīpta/ scrīptum sīs
scrīptus/ scrīpta/ scrīptum estscrīptus/ scrīpta/ scrīptum sit
scrīptī/ scrīptae/ scrīpta sumusscrīptī/ scrīptae/ scrīpta sīmus
scrīptī/ scrīptae/ scrīpta estisscrīptī/ scrīptae/ scrīpta sītis
scrīptī/ scrīptae/ scrīpta suntscrīptī/ scrīptae/ scrīpta sint
indicātīuōsubiūncīuō
captus/ capta/ captum sumcaptus/ capta/ captum sim
captus/ capta/ captum escaptus/ capta/ captum sīs
captus/ capta/ captum estcaptus/ capta/ captum sit
captī/ captae/ capta sumuscaptī/ captae/ capta sīmus
captī/ captae/ capta estiscaptī/ captae/ capta sītis
captī/ captae/ capta suntcaptī/ captae/ capta sint
indicātīuōsubiūncīuō
audītus/ audīta/ audītum sumaudītus/ audīta/ audītum sim
audītus/ audīta/ audītum esaudītus/ audīta/ audītum sīs
audītus/ audīta/ audītum estaudītus/ audīta/ audītum sit
audītī/ audītae/ audīta sumusaudītī/ audītae/ audīta sīmus
audītī/ audītae/ audīta estisaudītī/ audītae/ audīta sītis
audītī/ audītae/ audīta suntaudītī/ audītae/ audīta sint

VERBVM·PASSĪVOM·TEMPORE·PRAETERITŌ·PLVSQVAMPERFECTŌ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amātus/ amāta/ amātum eramamātus/ amāta/ amātum essem
sing(2)amātus/ amāta/ amātum erāsamātus/ amāta/ amātum essēs
sing(3)amātus/ amāta/ amātum eratamātus/ amāta/ amātum esset
plūr(1)amātī/ amātae/ amāta erāmusamātī/ amātae/ amāta essēmus
plūr(2)amātī/ amātae/ amāta erātisamātī/ amātae/ amāta essētis
plūr(3)amātī/ amātae/ amāta erantamātī/ amātae/ amāta essent
indicātīuōsubiūncīuō
habitus/ habita/ habitum eramhabitus/ habita/ habitum essem
habitus/ habita/ habitum erāshabitus/ habita/ habitum essēs
habitus/ habita/ habitum erathabitus/ habita/ habitum esset
habitī/ habitae/ habita erāmushabitī/ habitae/ habita essēmus
habitī/ habitae/ habita erātishabitī/ habitae/ habita essētis
habitī/ habitae/ habita eranthabitī/ habitae/ habita essent
indicātīuōsubiūncīuō
scrīptus/ scrīpta/ scrīptum eramscrīptus/ scrīpta/ scrīptum essem
scrīptus/ scrīpta/ scrīptum erāsscrīptus/ scrīpta/ scrīptum essēs
scrīptus/ scrīpta/ scrīptum eratscrīptus/ scrīpta/ scrīptum esset
scrīptī/ scrīptae/ scrīpta erāmusscrīptī/ scrīptae/ scrīpta essēmus
scrīptī/ scrīptae/ scrīpta erātisscrīptī/ scrīptae/ scrīpta essētis
scrīptī/ scrīptae/ scrīpta erantscrīptī/ scrīptae/ scrīpta essent
indicātīuōsubiūncīuō
captus/ capta/ captum eramcaptus/ capta/ captum essem
captus/ capta/ captum erāscaptus/ capta/ captum essēs
captus/ capta/ captum eratcaptus/ capta/ captum esset
captī/ captae/ capta erāmuscaptī/ captae/ capta essēmus
captī/ captae/ capta erātiscaptī/ captae/ capta essētis
captī/ captae/ capta erantcaptī/ captae/ capta essent
indicātīuōsubiūncīuō
audītus/ audīta/ audītum eramaudītus/ audīta/ audītum essem
audītus/ audīta/ audītum erāsaudītus/ audīta/ audītum essēs
audītus/ audīta/ audītum erataudītus/ audīta/ audītum esset
audītī/ audītae/ audīta erāmusaudītī/ audītae/ audīta essēmus
audītī/ audītae/ audīta erātisaudītī/ audītae/ audīta essētis
audītī/ audītae/ audīta erantaudītī/ audītae/ audīta essent

VERBVM·PASSĪVOM·TEMPORE·FVTVRŌ·PERFECTŌ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
modōindicātīuōsubiūncīuō
sing(1)amātus/ amāta/ amātum erō
sing(2)amātus/ amāta/ amātum eris
sing(3)amātus/ amāta/ amātum erit
plūr(1)amātī/ amātae/ amāta erimus
plūr(2)amātī/ amātae/ amāta eritis
plūr(3)amātī/ amātae/ amāta erunt
indicātīuōsubiūncīuō
habitus/ habita/ habitum erō
habitus/ habita/ habitum eris
habitus/ habita/ habitum erit
habitī/ habitae/ habita erimus
habitī/ habitae/ habita eritis
habitī/ habitae/ habita erunt
indicātīuōsubiūncīuō
scrīptus/ scrīpta/ scrīptum erō
scrīptus/ scrīpta/ scrīptum eris
scrīptus/ scrīpta/ scrīptum erit
scrīptī/ scrīptae/ scrīpta erimus
scrīptī/ scrīptae/ scrīpta eritis
scrīptī/ scrīptae/ scrīpta erunt
indicātīuōsubiūncīuō
captus/ capta/ captum erō
captus/ capta/ captum eris
captus/ capta/ captum erit
captī/ captae/ capta erimus
captī/ captae/ capta eritis
captī/ captae/ capta erunt
indicātīuōsubiūncīuō
audītus/ audīta/ audītum erō
audītus/ audīta/ audītum eris
audītus/ audīta/ audītum erit
audītī/ audītae/ audīta erimus
audītī/ audītae/ audīta eritis
audītī/ audītae/ audīta erunt

MODVS·IMPRĀTĪVOS·VERBĪ·PASSĪVĪ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
temporepraesentīfutūrō
sing(2)amāreamātor
sing(3)amātor
plūr(2)amāminī
plūr(3)amantor
praesentīfutūrō
habērehabētor
habētor
habēminī
habentor
praesentīfutūrō
scrīberescrībitor
scrībitor
scrībiminī
scrībuntor
praesentīfutūrō
caperecapitor
capitor
capiminī
capiuntor
praesentīfutūrō
audīreaudītor
audītor
audīminī
audiuntor

MODVS·ĪNFINĪTĪVOS·VERBĪ·PASSĪVĪ

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
tempore_praesentīamārī
tempore_praeteritō_perfectōamātus/-a/-um/ -ī/-ae/-a esse
tempore_futūrōamātum īrī
habērī
habitus/-a/-um/ -ī/-ae/-a esse
habitum īrī
scrībī
scrīptus/-a/-um/ -ī/-ae/-a esse
scrīptum īrī
capī
captus/-a/-um/ -ī/-ae/-a esse
captum īrī
audīrī
audītus/-a/-um/ -ī/-ae/-a esse
audītum īrī

PARTICIPIVM·PRAETERITVM

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
singulārisplūrālis
nōm.amātus/ amāta/ amātumamātī/ amātae/ amāta
singulārisplūrālis
habitus/ habita/ habitumhabitī/ habitae/ habita
singulārisplūrālis
scrīptus/ scrīpta/ scrīptumscrīptī/ scrīptae/ scrīpta
singulārisplūrālis
captus/ capta/ captumcaptī/ captae/ capta
singulārisplūrālis
audītus/ audīta/ audītumaudītī/ audītae/ audīta
ut adiectīua trium terminātiōnum.

GERVNDĪVOM·VEL·ADIECTĪVOM·VERBĀLE

coniugātiō prīmaconiugātiō secunda coniugātiō tertiaconiugātiō tertiaiconiugātiō quarta
singulārisplūrālis
nōm.amandus/ amanda/ amandumamandī/ amandae/ amanda
singulārisplūrālis
habendus/ habenda/ habendumhabendī/ habendae/ habenda
singulārisplūrālis
scrībendus/ scrībenda/ scrībendumscrībendī/ scrībendae/ scrībenda
singulārisplūrālis
capiendus/ capienda/ capiendumcapiendī/ capiendae/ capienda
singulārisplūrālis
audiendus/ audienda/ audiendumaudiendī/ audiendae/ audienda
ut adiectīua trium terminātiōnum.
animaduerte: uerba coniugātiōnis tertiae quartaeque etiam per -und- scrībuntur, e.g.: scrībundus, at subiectae litterae u -end- ferē: fluendus.